Kostnadsfri rådgivning

08 - 679 80 90

Hedvalls
Advokatbyrå AB

Fastighet/Entrepenad
 fel i fastighet

Vi ger råd då Ni skall köpa, sälja Er fastighet eller ingå entreprenadavtal om arbeten om uppförande av byggnad mm på fastighet. Vi upprättar behövliga avtal som skyddar Er i samband med överlåtelsen, köpet eller förhandlingarna med hantverkare mm. Har Ni problem med fukt, mögel, miljöstörningar eller andra skador i fastighet som Ni förvärvat eller sålt kan vi bistå med råd eller företräda Er i rättsliga tvister. Vi hjälper även till vid tvister mot hantverkare, besiktningsmän mm.

Ofta brukar det dock gå att göra samförståndslösningar med en motpart för att lösa tvisten och slippa riskera kostnader domstol. Det är dock viktigt att man tar hjälp i ett tidigt stadium av tvisten för att inte göra några rättsförluster. Vi företräder Er även i frågor om avstyckningar, fastighetsbildningar, inlösen mm. Vi har ett nära samarbete med besiktningsmän och sakkunniga som kan tänkas vara nödvändiga i rättsliga tvister.

Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp och hjälper Er med en inledande bedömning av Ert ärende på telefon.  Vi hälper även till och företräder Er vid fastighetsregleringar exproriation samt inlösen av fastighet.